Notices

16

Jan
2020

 Date Sheet Term-II Exams Grade II-VIII (2019-20)

Date Sheet Term-II Exams Grade II-VIII

14

Jan
2020

 Date Sheet Term-II Exams Grade- IX (2019-20)

Date Sheet Term-II Exams (2019-20)

14

Jan
2020

 Date Sheet Pre-Board-II Grade-X (2019-20)

Date Sheet Pre-Board-II (2019-20)

13

Jan
2020

 Date & Syllabus for Computer Final Practical (Term-II) Grade-IV A

Date & Syllabus for Computer Final Practical (Term-II) Grade-IV A